22 Júl, Pondelok
 25 °C
TOP

Umelé vtáčie ostrovy ožívajú

V prvej polovici roka umiestnila Štátna ochrana príroda Slovenskej republiky (ŠOP SR) na vodnej nádrži Sĺňava a Kráľová šesť plávajúcich ostrovov. Unikátny projekt nahrádza ohrozeným vtáčím druhom viazaným na vodu pôvodné plochy na hniezdenie. Počas letnej sezóny boli zaznamenané na ostrovoch prvé hniezdiace páry rybára riečneho.

Populácia rybára riečneho na Slovensku dlhodobo klesá, a preto sú prvé hniezdiace páry tohto vodného vtáka veľmi vítané. Na ostrovoch na Vodnom diele Kráľová zahniezdilo už počas tejto sezóny približne 20 párov.

Počas druhej polovice 20. storočia došlo v povodí rieky Váh výstavbou priehrad a reguláciami vodných tokov k zániku desiatok riečnych ostrovov. Jarné povodne, ktoré boli výrazným činiteľom utvárajúcim koryto rieky, reguláciou prakticky zanikli. Ako uvádza generálny riaditeľ ŠOP SR Dušan Karaska: „Veľký počet vodných vtákov, ktoré na takýchto prirodzených ostrovoch tisícročia hniezdilo, stratilo v týchto lokalitách možnosti zahniezdiť. V zregulovaných riekach je vznik ostrovov a nánosov štrku obmedzený. Z týchto dôvodov začala ŠOP SR hľadať spôsoby ako pomôcť a zlepšiť podmienky pre ohrozené druhy vodných vtákov.“ Ako upresňuje riaditeľ Sekcie projektov ŠOP SR Michal Adamec: „Ostrovy sú pokryté riečny štrkom, ktorý simuluje čo najprirodzenejšie podmienky pre druh rybára riečneho. Okrem hniezdnych príležitostí pre rybáre budú ostrovy plniť aj funkciu oddychového miesta pre vodné vtáctvo, vrátane vzácneho volavkovitého vtáka – chavkoša nočného. Chceme aspoň čiastočne napraviť to, čo človek svojou činnosťou na Váhu zničil.“

ŠOP SR realizovala projekt plávajúcich ostrovov z finančných prostriedkov Operačného programu Kvalita životného prostredia v spolupráci s organizáciou SOS/Birdlife Slovensko a Slovenským vodohospodárskym podnikom, ktorý zabezpečoval prepravu ostrovov na presne určené miesto na vodnej hladine.

Informácie poskytol Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR

Ilustračné foto / zdroj foto NoName_13 pixabay

Odoslať komentár