20 Júl, Sobota
 25 °C
TOP

Západoslovenské múzeum v Trnave uchováva výnimočné učebné pomôcky

Západoslovenské múzeum v Trnave uchováva vzácne artefakty známe z dejín Trnavskej univerzity, jednej z najstarších univerzít na území dnešného Slovenska. Sú nimi iluminované medirytiny, ktoré sa kedysi na univerzite používali ako učebné pomôcky. Okrem rytín tam však nájdeme aj rituálny predmet – piest hanby.

Po zriadení Krajského múzea v roku 1954, dnes Západoslovenské múzeum v Trnave (ZsM), sa predmety pochádzajúce z Trnavskej univerzity stali súčasťou jeho zbierkového fondu. „K vzácnym predmetom vo fonde múzea sa radia štyri Medirytiny pochádzajúce z dielne významného nemeckého rytca Matthäusa Seuttera, ktorý v rokoch 1707 až 1757 vo svojom vydavateľstve v Augsburgu produkoval veľké množstvo geografických i genealogických máp a plánov mesta. Mapy malého formátu z jeho dielne bolo možné zakúpiť v kartónových obaloch od roku 1745 v hromadnom vydaní pod názvom Atlas Minor,“ hovorí Lucia Duchoňová, historička, vedúca oddelenia múzejných činností ZsM v Trnave. „V rokoch 1740 až 1744 na nich pracoval rytec Tobias Conrad Lotter, ktorý vydavateľstvo postupne prevzal. A práve rukopis Tobiasa C. Lottera je čitateľný aj na štyroch individuálnych rytinách s podrobnými genealogicko-historickými údajmi k vojenským, mocenským a cirkevným dejinám Európy. Rytiny tlačené na plátne veľkosti 60 cm x 55 cm sú na hornom a dolnom okraji vsunuté do ochrannej lišty, ktorá slúži na zavesenie. Na spodnom okraji každej rytiny je uvedený vydavateľ T. C. Lotter spolu s kresličom A. Schilerom a rytcom E. Eichelom. Súčasťou vyobrazení je kartuša s kľúčom na vysvetlenie symboliky a charakteristiky jednotlivých údajov v nemeckom aj latinskom jazyku,“ objasňuje historička.

PONTIFICUM ROMANORUM SERIES CHRONOLOGICA
Prvá iluminovaná medirytina s nápisom PONTIFICUM ROMANORUM SERIES CHRONOLOGICA zobrazuje pápeža s tiarou na hlave v korunovačnom purpurovom plášti a s rukou zdvihnutou na požehnanie. Druhou rukou drží operadlo pápežského trónu, pri ktorom je apoštolský kríž a liturgické obradné predmety. Na barokovom stole je položený biskupský klobúk, dve mitry a baculus. Na biskupskej casule je zoznam všetkých pápežov, apoštolov sv. Petra, od 1. storočia do polovice 18. storočia s dátumami a spôsobom ich smrti.

ICON SYNOPTICA SAC. ROM. IMP. ELECTORUM DUCUM PRINCIPUM
Druhá iluminovaná medirytina s nápisom ICON SYNOPTICA SAC. ROM. IMP. ELECTORUM DUCUM PRINCIPUM zobrazuje symbolickú postavu cisára rímsko-nemeckej ríše. Pravou rukou ukazuje na barokový stolec so symbolmi pápežskej moci – mitra, cisárska koruna, apoštolský kríž a baculus. Na ľavej strane sú symboly panovníckej moci žezlo a meč. Prepojenie cisárskej a pápežskej moci korešponduje so stredovekou koncepciou ríše – úzka súčinnosť cisára a pápeža, vykonávajúcich najvyššiu svetskú a duchovnú moc. Rúcho cisára je pokryté menami vládcov Svätej ríše rímskej národa nemeckého, kniežat, kráľov, vojvodov a palatínov. Po stranách sú erby kmeňových vojvodstiev a štátov.

STATUA REGUM EUROPAEORUM P. C. N. NOMINA CONTINENS
Tretia iluminovaná medirytina s nápisom STATUA REGUM EUROPAEORUM P. C. N. NOMINA CONTINENS zobrazuje symbolickú postavu panovníka s korunou na hlave a žezlom v pravej ruke. Na náprsnej doske, sukni a nohách panovníka je zoznam európskych panovníkov od 1. storočia do polovice 18. storočia. Na barokovom stolci je kráľovská a cisárska koruna, nad ním je v kartušiach dvojhlavá orlica, symbol Svätej ríše rímskej národa nemeckého. Na ľavej strane je jedenásť zemských erbov.

COLOSSUS MONARCHICUS/STATUA DANIELIS/DAN. II. 31
Štvrtá iluminovaná medirytina s nápisom COLOSSUS MONARCHICUS/STATUA DANIELIS/DAN. II. 31 zobrazuje symbolickú sochu obra „Kolosa“ so žezlom, ktorá podľa Danielovho výkladu sna Nebukadnesara II. predstavuje staroveké usporiadanie sveta. Na prilbe, náprsníkoch, sukni a nohách sú spísané veľké ríše histórie. Babylonská, Perzská, Grécka a Rímska ríša, vrátane orientálnych kráľovstiev a západných ríš. Po stranách sú vyobrazené bájne zvieratá symbolizujúce štyri kráľovstvá, ktoré vládli nad svetom.

Piest hanby
Nemenej zaujímavým je rituálny predmet s balustrovou rukoväťou, takzvaný piest hanby, ktorý slúžil študentom Trnavskej univerzity ako hračka počas imatrikulácií pri prijímaní nových študentov medzi seba. Na jeho prednej strane je maľovaný obraz študenta na dereši, ktorého skupina študentov vypláca piestom. Študenti aj dievčatá v pozadí sú v dobovom uhorskom oblečení. Z druhej strany predmetu je osem mosadzných rolničiek.

Predmety z Trnavskej univerzity sú dokladom nielen vysokej úrovne vzdelávania na Trnavskej univerzite, ktorá v polovici 18. storočia disponovala učebnými pomôckami vydanými vo vychytenom vydavateľstve Matthäusa Seuttera a Conrada Tobiasa Lottera v Augsburgu, ale tiež dokumentujú čulý spoločenský študentský život na pôde univerzity.

Predmety zo zbierkového fondu ZsM predstavila Lucia Duchoňová, historička, vedúca oddelenia múzejných činností ZsM v Trnave.

zdroj foto: archív Západoslovenského múzea v Trnave

na titulnej fotografii: Piest hanby.

foto v texte: Iluminované medirytiny z dielne Matthäusa Seuttera.

Odoslať komentár