20 Júl, Sobota
 22 °C
TOP

Zdravé mokrade sú pre ľudstvo dôležité

Stav mokradí úzko súvisí s kvalitou života ľudí. Okrem toho, že mokrade poskytujú domov mnohým ohrozeným druhom, sú nenahraditeľné v oblasti poskytovania potravy, pitnej vody, ale aj ochrany pred extrémnymi poveternostnými vplyvmi.

Ľudstvo bolo stáročia závislé od mokradí, z ktorých čerpalo obživu. Rýchla urbanizácia ako aj neudržateľné poľnohospodárstvo sa však stali hlavnou príčinou devastácie mokraďových lokalít vo svete. Ani Slovensko nie je výnimkou. V minulom storočí sa mokrade odvodňovali celoplošne najmä na nížinách pod zámienkou získať viac ornej pôdy pre poľnohospodárstvo.

Mokrade medzinárodného významu – Na Slovensku máme niekoľko typov mokradí, pričom 14 lokalít bolo zaradených do Zoznamu mokradí medzinárodného významu Ramsarského dohovoru. Hovoríme im ramsarské lokality a patria sem Parížske močiare, Alúvium Rudavy, Domica, Jaskyne Demänovskej doliny, Dunajské luhy, Moravské luhy (Niva Moravy), Mokrade Oravskej kotliny, Rieka Orava a jej prítoky, Senné – rybníky, Šúr, Latorica, Poiplie, Tisa a Mokrade Turca.

Prebiehajú projekty – Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) ako aj Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR) uviedli, že si uvedomujú, že mokrade zohrávajú nezastupiteľnú úlohu v zmiernení zmeny klímy a adaptácii na jej nepriaznivé dôsledky. „Mokrade slúžia ako ochrana pred búrkami a povodňami, sú schopné filtrovať vodu a vytvárať jej zásoby, dokážu ukladať uhlík a viažu na seba bohatú biodiverzitu. Navyše majú priaznivý účinok aj na mentálne a fyzické zdravie ľudí,“ objasňujú a zároveň dodávajú, že sa preto aktívne zapájajú do plnenia Akčného plánu pre mokrade a spolupráce krajín v rámci Stratégie EÚ pre dunajský región a Karpatskej iniciatívy pre mokrade. Pracujú tiež na akčnom pláne, ktorý zabezpečí ochranu a prinavrátenie jeseterov do Dunaja, s čím súvisí aj spriechodnenie Vodného diela Gabčíkovo. Medzi aktuálne realizované projekty patrí revitalizácia rieky Morava a manažmentom a obnovou mokradí sa na Slovensku zaoberá aj projekt LIFE – IP NATURA 2000 SVK „Príroda pre všetkých“. Medzi projektové aktivity spadá napríklad obnova takmer 10 ha mokradí na Záhorí prostredníctvom prehradenia existujúcich odvodňovacích kanálov. K zaujímavým projektom smerujúcim k záchrane týchto vzácnych biotopov patria tiež projekty „Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch“, a projekt „Zachráňme spolu mokrade“.

Informácie poskytlo MŽP SR v spolupráci so ŠOP SR

Ilustračné foto. zdroj foto: havenshell pixabay

Odoslať komentár