20 Júl, Sobota
 23 °C
TOP

Na Slovensku pribudnú chránené územia

Vláda prerokovala a schválila šesť nariadení, vďaka ktorým vzniknú tri chránené areály, dve prírodné rezervácie a jedna národná prírodná rezervácia. Účinnosť nadobudnú 1. augusta 2021.

Všetky tri chránené areály sa nachádzajú v Chránenom vtáčom území Laborecká vrchovina. Chránený areál Horný tok Chotčianky sa rozprestiera na 2,5571 hektároch v okrese Stropkov, na celom území platí druhý stupeň ochrany. Areál má zabezpečiť ochranu biotopu horských vodných tokov a ich drevinovej vegetácie s myrikovkou nemeckou a mihuľou potiskou.

Chránený areál Horný tok Výravy v okrese Michalovce má rozlohu 19,47 ha s druhým stupňom ochrany. Nachádzajú sa tu vzácne jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy a vzácne živočíchy ako kunka žltobruchá, bobor vodný či vydra riečna.

Chránený areál Laborec s výmerou 24,96 ha sa nachádza v okrese Medzilaborce a platí v ňom tretí stupeň ochrany. Má zabezpečiť ochranu jaseňovo-jelšovým podhorským lužným lesom a biotopom desiatich druhov živočíchov európskeho významu ako netopier obyčajný, podkovár krpatý, mlok hrebenatý, pĺž vrchovský či kobylka Štysova.

Prírodná rezervácia Pokoradzské jazierka s rozlohou 64,43 ha je v okrese Rimavská Sobota v štvrtom a piatom stupni ochrany. Okrem dubovo-hrabových karpatských lesov predmetom ochrany sú tu nížinné a podhorské kosné lúky, vysoké ostrice, na ktoré sa viaže biotop rastliny národného významu hrachor sedmohradský a biotopy dvoch druhov živočíchov európskeho významu fuzáč obrovský a roháč obyčajný.

Národná prírodná rezervácia Plavno bude vyhlásená v okrese Banská Bystrica na 52,59 ha. Jej územie je v štvrtom a piatom stupni ochrany, ktorý je tak ako dosiaľ potrebný pre ochranu biotopu európskeho významu bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy. Jej súčasťou bude chránené územie vyhlásené prvýkrát v roku 1951.

Na Slovensku máme celkovo 642 území európskeho významu.

Odoslať komentár