15 Jún, Sobota
 25 °C
TOP

Mokrade sú prospešné pre celé ľudstvo

Mokrade zadržiavajú obrovské množstvá skleníkových plynov a patria k najpestrejším typom ekosystémov. Viaže sa na ne množstvo vzácnych a ohrozených druhov a poskytujú rad ekosystémových služieb prospešných pre celé ľudstvo. Napriek tomu ich počty ubúdajú a to aj na Slovensku, upozorňujú odborníci.

Mokrade majú mnoho podôb, na Slovensku sa vyskytujú predovšetkým riečne nivy, močiare, rašeliniská a slatiny. Sú zdrojom pitnej a úžitkovej vody, potravy, podporujú biodiverzitu, zabezpečujú ochranu pred povodňami a eróziou. Ich neoceniteľný význam vyzdvihujú aj vedkyne z Ústavu krajinnej ekológie SAV, v. v. i (ÚKE SAV, v. v. i.): „Z hľadiska ochrany klímy sú mokrade veľmi dôležité. Sú hlavnou zásobárňou vody na Zemi, pôsobia ako špongie, ktoré dokážu pohltiť veľké množstvo vody. V čase nadbytku ju zachytávajú a v čase núdze zas uvoľňujú,“ vysvetľuje riaditeľka ÚKE SAV, v. v. i. Zita Izakovičová. Aj napriek tomu, že mokrade pokrývajú len malú časť planéty, významnou mierou sa podieľajú na zachytávaní uhlíka. „Mokrade dokážu zadržať neuveriteľných 30 percent skleníkových plynov, viac ako dažďové pralesy. Okrem toho sú prírodnými vodnými filtrami. Vo svojich pôdach zachytávajú znečisťujúce látky, ako je fosfor a ťažké kovy, taktiež transformujú rozpustený dusík na plynný dusík,“ zdôrazňuje Viktória Miklósová z ÚKE SAV, v. v. i. a dodáva, že mokrade rozkladajú aj suspendované pevné látky, ako sú listy a živočíšny odpad, čím neutralizujú škodlivé baktérie.

Mokradí stále ubúda

Napriek nenahraditeľným funkciám, ktoré nám mokrade poskytujú a napriek medzinárodnej ochrane, úbytok mokradí pokračuje dodnes. „Mokrade majú množstvo významných funkcií pre zdravé fungovanie Zeme. Našou úlohou je zabrániť ďalšej degradácii a zániku týchto cenných ekosystémov a zabezpečiť ich účinnú revitalizáciu. Treba si uvedomiť, že mokrade sú veľmi citlivé a vzniknuté zmeny môžu byť už nevratné,“ upozorňujú zhodne odborníčky z Ústavu krajinnej ekológie SAV, v. v. i. Od roku 1900 na svete ubudla viac ako polovica svetových mokradí. Za posledných 50 rokov sa ich nenávratne stratilo viac ako 35 percent. Medzi najväčšie hrozby, ktorým tieto prírodné oblasti čelia, patrí aj budovanie priehrad, intenzívne poľnohospodárstvo i rozvoj urbanizácie. Drastický úbytok a degradácia mokradí prebiehali v uplynulom storočí aj na Slovensku. Podľa štatistík zostalo z pôvodnej rozlohy rašelinísk na Slovensku už len menej ako 10 percent. Jedným z najčastejších dôvodov bola ich premena na poľnohospodárske pôdy. Výrazné škody vznikli aj v dôsledku meliorácie, úpravy tokov alebo ťažby nerastných surovín.

WWF revitalizuje aj mokrade v povodí rieky Dunaj

Svetový fond na ochranu prírody (WWF) sa v strednej a východnej Európe sústredí na projekty, ktorých cieľom je obnova riek a mokradí. WWF Slovensko s partnermi ako Ministerstvo životného prostredia SR, Štátna ochrana prírody SR a Slovenský vodohospodársky podnik pripravujú revitalizácie aj na rieke Morava v rámci projektu LIFE IP NATURA 2000. Cieľom je odstránenie časti brehového opevnenia a obnova bočného ramena Moravy. Zároveň sa WWF Slovensko pripája k partnerstvu Living Danube Partnership (Živý Dunaj), v rámci ktorého ochranári počas posledných ôsmich rokov obnovili 5 462 hektárov mokradí v povodí Dunaja. Ide o plochu viac ako 7 422 futbalových ihrísk. Obnovená bola napríklad sieť starých ramien dunajského prítoku rieky Drava v chorvátsko-maďarskom pohraničí, či močiare na ostrove Persina v Bulharsku, ktorý je významným hniezdiskom pelikánov a ďalších vzácnych druhov. Partnerstvo Živý Dunaj sa tento rok v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, Ukrajine a na Slovensku sústredí na hľadanie nových lokalít v povodí Dunaja, kde revitalizácie pomôžu zadržať vodu v krajine a skvalitniť mestské a prímestské prostredie. Na Slovensku by malo ísť o obnovu starých ramien Dunaja v okolí Bratislavy. „V povodí Dunaja sa za posledných 150 rokov stratilo viac ako 80 % záplavových území, mokradí a spolu s nimi aj ekosystémové služby, ktoré poskytujú. Dôsledky sú dramatické a môžeme ich pozorovať aj na Slovensku – klesajú populácie pôvodných druhov rýb, zhoršuje sa ekologický stav a zásoby povrchových a podzemných vôd, staré riečne ramená a mokrade trpia dlhodobým suchom a následne ani v čase povodní už nie sú schopné zadržiavať dostatok vody. Zároveň sa s vysušovaním starých ramien a mokradí strácajú cenné miesta pre rekreáciu a oddych,“ objasnil expert na rieky z WWF Slovensko Miroslav Očadlík.

Zdroj informácií SAV a WWF Slovensko

SPRACOVALA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

zdroj foto WWF Slovensko, autor foto Jakub Krška

Odoslať komentár