20 Júl, Sobota
 22 °C
TOP

Zmeny v starobnom dôchodkovom sporení

Od 1. mája 2023 vstupuje do platnosti novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Fyzické osoby, ktorým vznikne prvé dôchodkové poistenie, tak budú automaticky zúčastnené na starobnom dôchodkovom sporení – II. pilier.

„Tieto osoby budú mať možnosť počas prvých 180 dní od vzniku tohto dôchodkového poistenia zvoliť si dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS) sami. Ak tak v tejto lehote neurobia, DSS im určí Sociálna poisťovňa. Každému sporiteľovi, ktorému vznikne účasť v II. pilieri takto automaticky, však zostane možnosť do dvoch rokov z II. piliera vystúpiť,“ informuje Sociálna poisťovňa na svojej webovej stránke a dodáva, že sa to týka nielen mladých ľudí, ktorí v súčasnosti končia štúdium a po 1. máji 2023 sa po prvý raz zamestnajú, ale tiež osôb do 40 rokov, ktoré predtým nemali povinnosť platiť odvody na dôchodkové poistenie a po 1. máji 2023 im vznikne. „Ide napríklad o SZČO, ktoré v minulosti nedosahovali príjem potrebný na vznik povinného dôchodkového poistenia, ich príjmy medzitým narástli a vznikla tak povinnosť odvádzať na dôchodkové poistenie; respektíve o osoby, ktoré sa po návrate zo zahraničia po prvý raz zamestnajú na Slovensku a budú odvádzať na dôchodkové poistenie,“ objasňuje inštitúcia.

Zasielať budú informačný list

Každému poistencovi, ktorému vznikne prvé dôchodkové poistenie od 1. mája 2023, zašle Sociálna poisťovňa v lehote 60-tich dní od vzniku tohto poistenia poštou informačný list, v ktorom mu oznámi vznik účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Sociálna poisťovňa prvopoistencom poskytne ďalšie informácie súvisiace najmä s možnosťou uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s DSS podľa vlastného výberu alebo o možnosti vystúpiť z II. piliera. „Každý takýto sporiteľ má možnosť vybrať si niektorú z DSS a uzatvoriť s ňou zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení v lehote 180 dní od vzniku prvého dôchodkového poistenia,“ uvádza Sociálna poisťovňa a zároveň pripomína, že ak sa sporiteľ nerozhodne v uvedenej lehote pre žiadnu DSS alebo s ňou nestihne uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, DSS mu určí Sociálna poisťovňa. „Ak sporiteľ nesúhlasí s určenou DSS, bude môcť prestúpiť do inej DSS – tento prestup však bude možné uskutočniť až po uplynutí jedného roka od pridelenia DSS alebo z II. piliera celkom vystúpiť,“ dodáva inštitúcia.

Každý, komu vzniklo dôchodkové poistenie pred 1. májom 2023 a ešte nedovŕšil 40 rokov veku, bude môcť vstúpiť do II. piliera dobrovoľne na základe zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej s niektorou z DSS. Tohto sporiteľa, ktorý do II. piliera vstúpi dobrovoľne, teda na základe vlastnej iniciatívy, sa však možnosť výstupu netýka.

zdroj foto stevepb pixabay

Odoslať komentár