15 Jún, Sobota
 18 °C
TOP

Pomoc od štátu s hypotékami

Občanom, ktorým v roku 2023 po refixácii hypotéky skokovo narástli úroky a tak aj splátka, pomôže ministerstvo financií formou daňového bonusu. Štát klientovi preplatí 75 % z nárastu splátky a to až do maximálnej výšky 150 eur mesačne – 1 800 eur ročne.

„Daňový bonus si osoba uplatní v daňovom priznaní za rok 2023, ktoré bude podávať v roku 2024. Ak zamestnanec nepodáva daňové priznanie za rok 2023 uplatní mu ho zamestnávateľ v rámci vykonania ročného zúčtovania za rok 2023 v roku 2024, na základe doručeného potvrdenia od banky,“ objasňuje Ministerstvo financií SR.

Pomoc od 1.1.2024

Pomoc s hypotékami v roku 2024 však už bude zastrešovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Nebude už vo forme daňového bonusu, ale priameho príspevku z úradu práce. „Občania už môžu podávať svoje žiadosti. Samotnú výšku príspevku vypočíta konkrétna banka, v ktorej má občan uzatvorenú zmluvu o úvere na bývanie – kúpa, výstavba, rekonštrukcia. Podmienkou je uzatvorenie zmluvy o úvere na bývanie pred 1.1.2024,“ informuje rezort financií a dodáva, že žiadosť je možné podávať na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, a to buď osobne, poštou alebo elektronickým kvalifikovaným podpisom cez www.slovensko.sk. V prípade, ak sa úroková sadzba zvýšila v priebehu roka 2023, žiadosť o príspevok je možné podať už od mesiaca január 2024. Ak sa úroková sadzba úveru na bývanie bude zvyšovať v priebehu roka 2024, žiadosť je možné podať až od kalendárneho mesiaca, kedy k zvýšeniu úrokovej sadzby došlo.

Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku

-priemerný mesačný príjem za rok 2022 oprávnenej osoby – dlžníka aj spoludlžníkov maximálne vo výške 1,6-násobku nominálnej mesačnej mzdy v hospodárstve v roku 2022 – 2086,40 eur;

-ak nebude táto podmienka príjmu splnená, príspevok bude možné poskytnúť aj v prípade, ak priemerný mesačný príjem oprávnenej osoby – dlžníka aj spoludlžníkov za 6 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich podaniu žiadosti neprevýši 1,6 násobok priemernej mzdy to je, ak žiadosť bude podaná v januári 2024 je to za obdobie júl 2023 až december 2023;

-prehodnocovanie príjmu vždy v januári na obdobie do konca roka;

-príspevok sa bude vyplácať len na 1 zmluvu o úvere a na 1 nehnuteľnosť na Slovensku využívanú na trvalé bývanie;

-nehnuteľnosť sa nemôže prenajímať, má slúžiť k vlastnému trvalému bývaniu oprávnenej osoby spolu s blízkymi či príbuznými osobami – deti, rodičia, manžel/ka;

-trvalý alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby v SR;

-pravidelné splácanie úveru.

Údaje o výške príspevku a splácaní úveru, poskytnú úradom práce samotné banky a to do 10. dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac. Výšku príjmu oprávnenej osoby overujú úrady prostredníctvom informácií poskytnutých Finančnou správou.

Vyplácanie príspevku

Tak ako aj pri iných štátnych sociálnych dávkach budú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny tento príspevok vyplácať mesiac pozadu. Takže, ak si občan podá žiadosť v januári, príspevok by mal po overení splnenia všetkých podmienok, dostať po prvýkrát najskôr 25. februára 2024. „Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny očakávajú zo začiatku nápor žiadostí, preto sa môže stať, že príspevok mu príde na jeho účet o niečo neskôr, ale bude mu doplatený aj spätne od mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie,“ upozorňuje ministerstvo financií.

Pozor!

Podmienkou poskytovania tohto príspevku je aj pravidelné splácanie úveru na bývanie, pričom splátka musí byť uhradená do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mala byť pôvodne zaplatená. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny preto budú na základe údajov z bánk kontrolovať mesačne aj plnenie tejto povinnosti.

Všetky podrobné informácie ako aj samotná žiadosť o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie sú zverejnené na webovom sídle Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ilustračné foto. zdroj stevepb pixabay

Odoslať komentár