20 Júl, Sobota
 24 °C
TOP

Pokles populácií živočíchov je ohromujúci

WWF (Svetový fond na ochranu prírody) vydal Správu o stave planéty 2022, ktorá odhaľuje alarmujúci pokles početnosti populácií voľne žijúcich živočíchov v priemere o 69 %, a to za obdobie kratšie ako jeden ľudský život.

„Čelíme súbežne dvom krízam – ľudskou činnosťou spôsobenej zmene klímy a strate biodiverzity, ktoré ohrozujú blahobyt a kvalitu života súčasných a budúcich generácií. WWF je mimoriadne znepokojená novými údajmi v Správe o stave planéty, ktoré svedčia o zničujúcom poklese populácií voľne žijúcich živočíchov, najmä v tropických oblastiach, ktoré sú oblasťami s najvyššou biodiverzitou na svete. Ak chceme zvrátiť vývoj a zabezpečiť prosperujúcu budúcnosť pre ľudí aj pre prírodu, musíme urobiť systémové zmeny,“ hovorí Marco Lambertini, riaditeľ WWF International.

Sladkovodné živočíchy patria medzi najhrozenejšie – Údaje o poklese populácií živočíchov (tzv. „Living Planet Index“) potvrdzujú najdramatickejší pokles u živočíchov v tropických oblastiach a u sladkovodných živočíchov. Medzi rokmi 1970 a 2018 početnosť monitorovaných populácií živočíchov v Latinskej Amerike a karibskej oblasti poklesla v priemere o 94 %, u populácií sladkovodných živočíchov bol pokles početnosti v priemere 83 %. Pokles početnosti populácií sladkovodných druhov spôsobuje najmä strata vhodných stanovíšť spôsobená úpravami riek a mokradí a výstavbou bariér na riekach, ktoré bránia migrácii rýb a ďalších vodných živočíchov. Aj na Slovensku patria migrujúce ryby medzi najohrozenejšie. Celkovo je na Slovensku v červenom zozname ohrozených druhov až 45 druhov rýb a 4 druhy mihúľ.

Pre zvrátenie trendu poklesu biodiverzity je potrebné zmeniť prístup k riekam. Európska únia si v Stratégii EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 dala za cieľ oslobodiť, teda obnoviť 25-tisíc kilometrov voľne tečúcich riek. K cieľu sa prihlásilo aj Slovensko novou Koncepciou vodnej politiky, ktorá kladie dôraz na revitalizácie riek a mokradí a spriechodňovanie riek. Podľa Dam Removal Europe bolo v Európe zbúraných už takmer päťtisíc hatí a priehrad. Správa o stave planéty 2022 uvádza príklady, ktoré potvrdzujú pozitívny efekt týchto krokov. Napríklad odstránenie dvoch bariér a spriechodnenie ďalších na rieke Penobscot v Maine v USA prinieslo nárast populácií sleďov či lososov z pár tisícov na dva milióny v priebehu piatich rokov.

autor foto Daniel Versteeg WWF

Odoslať komentár