30 Máj, Utorok
 22 °C
TOP

Výtržníctvo a priestupok

Výtržníctvo máme definované v §364 zákona č. 300/2005 Z.z. – Trestný zákon.

Základnú skutkovú podstatu trestného činu nám zákon opisuje ako konanie, kedy osoba slovne alebo fyzicky na verejnom miesto prostredníctvom hrubej neslušnosti alebo výtržnosti napadne iného, hanobí štátny symbol, resp. historickú pamiatku, hrubým spôsobom ruší priebeh verejného podujatia alebo vyvoláva verejné pohoršenie vykonávaním pohlavného styku alebo iného obdobného správania. Za tieto konania hrozí páchateľovi trest odňatia slobody až na tri roky. Trestná sadzba sa však môže modifikovať, pričom jej znižovanie alebo zvyšovanie závisí od kvalifikačných faktorov, ktorými sú napr. osobný motív, závažný spôsob konania, prípadne situácia, kedy bol páchateľ už za obdobný čin v minulosti postihnutý.

Výtržníctvo, konkrétne fyzické napadnutie, môže byť v slovenskom právnom poriadku na základe určitých okolností kvalifikované aj ako priestupok. V praxi nie je ojedinelé posudzovanie fyzického napadnutia ako priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa §49 ods. 1 zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch, pričom zákon zaň udeľuje sankciu v podobe peňažnej pokuty, prepadnutia veci alebo ochranného opatrenia (napr. zákaz návštevy určitých miest, podujatí atď.).

Práve naplnenie jednotlivých podmienok opísaných v skutkovej podstate trestného činu sú kľúčové pre jeho zaradenie a kvalifikovanie. V prípade ak protiprávny čin napĺňa všetky znaky skutkovej podstaty, jedná sa o trestný čin, ak nie, čin je posudzovaný ako priestupok.

Pre správnu kvalifikáciu protiprávneho činu je dôležité si kľúčové pojmy skutkovej podstaty definovať a priblížiť. Spáchanie činu verejne podľa Trestného zákona znamená ak je spáchaný obsahom tlačoviny, rozširovaním spisu, filmom, rozhlasom, televíziou, použitím počítačovej siete alebo pred viac ako dvomi súčasne prítomnými osobami. Hrubou neslušnosťou sa podľa ustálenej súdnej praxe rozumie závažnejšie konanie, ktoré je v rozpore s pravidlami občianskeho spolužitia (napr. tvrdé nadávky alebo fyzické urážky ako je strčenie alebo facka). Výtržnosťou sa rozumie konanie, ktoré závažnejším spôsobom narúša verejný poriadok a pokoj. Na rozdiel od hrubej neslušnosti, výtržnosť spočíva v závažnejšom a spravidla aj v násilnom konaní.

Pre kvalifikáciu činu ako trestného činu sa taktiež vyžaduje aj ublíženie na zdraví, v opačnom prípade bude čin posudzovaný a sankcionovaný podľa zákona o priestupkoch.

V4 Legal, s.r.o.

Odoslať komentár